EURO FOLK RADIO
EURO FOLK RADIO
ASIMOL - Florida Shooting - 2018.02.19
/

Pastor Dan joins me to discuss the School Shooter phenomenon & the push to ban weapons.