fear-1

Fake!  Fake!  Fake!

https://youtu.be/FHJ4sQ0z7XY

Wake up, Whitey! Time to end this reign of fake news terrorism!